[set_post_to_location]
 1. OPSIGELSE OG BINDING.
  Der er ingen binding på medlemskabet.

Opsigelsesfristen for lejemålet er helt standard løbende måned + en måned. Udlejer kan opsige lejer under samme betingelser.

 1. FACILITETER OG ADGANG
  Lejemålet udgør de forskellige øvelokaler, der er mellem 15-30 m2, og må benyttes i alle døgnets timer, såfremt det er ledigt.

  – Der er fri wifi på stedet.
  – Der er adgang til alle fælleslokaler, toilet og te-køkken.
  – Man bruger sin 6-cifrede kode til at logge ind på bookingplatformen.
  – Man får adgang til lokalerne ved at taste sin 6-cifrede kode på dørlåsen, efterfulgt af firkant.
  – Man slår alarmen til og fra ved brug af sin 6-cifrede kode.
 2. UDSTYR:
  I lokalerne findes det mest basale gear, til fri afbenyttelse. Herunder PA-anlæg, mikrofoner, kabler, stativer, trommesæt, og låneforstærkere markeret som ”låneforstærker”. Gearet må aldrig forlade det lokale det tilhører, og må under ingen omstændigheder lånes med hjem. Der må udelukkende benyttes forstærkere markeret med et låneklistermærke. Misbrug medfører bortvisning og bøde.
 • Der kan tilkøbes opbevaring af forstærker langs væggene, for 39 kr / mdr / stk.
 • Der kan tilkøbes skabsplads, for 129 kr / mdr / stk.

Det er ikke tilladt at opbevare trommesæt, pedalboards, mikrofoner o.l., i lokalerne. Det kan opbevares i skabene. Udstyret vil blive fjernet uden varsel.

 1. SIKKERHED & FORSIKRING
  Alle lokalerne er udstyret med serieforbundne brandalarmer og overvågning. Stedet er desuden udstyret med tyverialarm og dørkode. Alle bands / musikere får tildelt en unik kode, personlig for dem.

Bandlokaler.dks udstyr er forsikret. Medlemmernes medbragte og opbevarede udstyr er dog ikke forsikret. Det kan anbefales at tegne en forsikring hos DMF. Ved større skader på stedets gear betaler lejer en selvrisiko på 5.000 kr., hvis skaden overstiger 5000 kr. – Ellers betales kun skadesbeløbet.

 1. RYGNING, ALKOHOL & EUFORISERENDE STOFFER:
  Alle indendørsarealer betragtes som røgfri zone, og al rygning er derfor kun tilladt udenfor. Benyt venligst de opstillede udendørs askebægre. Det er tilladt at drikke alkohol på området, indenfor rimelighedens grænser og uden at nogen bliver synligt berusede. Der tolereres ikke fester eller uansvarlig alkohol indtag på Bandlokaler.dks område.

Der er absolut nul-tolerance overfor euforiserende stoffer af nogen art på Bandlokaler.dks område. Kommer det til Bandlokaler.dks kendskab, medfører det øjeblikkelig bortvisning og om nødvendigt politianmeldelse.

 1. OPRYDNING OG VEDLIGEHOLD:
  Stedet anvendes af mange forskellige musikere, og det er derfor vigtigt at efterlade lokalerne i pæn stand.
 2. ANVENDELSE & MISLIGHOLD:
  Lokalerne anvendes til øve-brug og må ikke bruges i andre sammenhænge. Mad og drikkevarer skal nydes i opholdsarealerne.

Lejer har ikke ret til fremleje, og må hverken udlåne eller sælge øve-tid af det lejede.
Tilsvarende må lokalet kun benyttes personligt eller af det tilknyttede band. Der må ikke medbringes andre musikere uden tilknytning foruden skriftlig aftale.
Mislighold medfører evt. bøde og bortvisning.

 1. FORTYDELSESRET:
  Lejer har ret til at fortryde købet i overensstemmelse med online købsbetingelser (14 dage), eller indtil første bookede tid.
 2. BETALING:
  Betalingen foregår løbende, én gang månedligt i starten af måneden, for kommende måned. Betalingen sker automatisk, med det tilknyttede kort. Betales der ikke rettidigt, fremsendes rykkere og der påfalder renter. I sidste instans bliver sagen sendt videre til Inkasso.
 3. BEHANDLING AF DATA:
  Bandlokaler.dk behandler en række oplysninger om dig/jer som er nødvendige for medlemskabet. Bandlokaler.dk er dataansvarlig ifbm. vores behandling af personoplysninger. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Formålet med behandlingen af data er at håndtere medlemskabet, så du/i får den bedst mulige øveoplevelse, fra indmeldelse og i hele medlemskabets løbetid. Behandlingen dækker over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes for refunderinger og inkasso. Retsgrundlaget for vores behandling følger af:

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
• Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
• Reglerne i tv-overvågningsloven
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen.
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Bandlokaler.dk har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Vi behandler kun de oplysninger, som er nødvendige for at have et medlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, bookingoplysninger, medlemsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager.

For at understøtte dit/jeres medlemskab kan vi videregive eller overlade personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive dem til reklamebureau o.l.

Vi opbevarer personoplysninger i følgende perioder:
• Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 2 år
• Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + 4 uger.
• Forsikringssag – Afslutning af sag + 2 år
• Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år
• Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år
• Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke
• Gæld – Ophør af gældsforhold + 2 år
Dine rettigheder.
Du/i har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne. Hvis du/i vil gøre brug af rettighederne, skal der tilgås kontakt til os via vores mail.
• Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig/jer, samt en række yderligere oplysninger.
• Ret til berigtigelse (rettelse) – Ret til at få urigtige oplysninger om dig/jer rettet.
• Ret til sletning – I særlige tilfælde er der ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
• Ret til begrænsning af behandling – Der er visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysningerne begrænset.
• Ret til indsigelse -Der er i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine/jeres personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Man kan også gøre indsigelse mod behandling af ens oplysninger til direkte markedsføring.
• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Der er i visse tilfælde ret til at modtage ens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du/i kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet.
Du/i har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du/i er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk